Όροι χρήσης

Ο παρών ιστότοπος (website) είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του διαδικτύου (εφεξής «κατάστημα») του καταστήματος «The-Watchmaker», με την Επωνυμία THE WATCHMAKER Ε.Ε. με ΑΦΜ: 802376640 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 175272305000, Διεύθυνση Γεωργίου Παπανδρέου 38 546 46 – Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνο Επικοινωνίας 231 1112345, E-mail info@the-watchmaker.store. Στο παρόν περιλαμβάνονται κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό οι όροι χρήσης του καταστήματος. Περαιτέρω, κάθε σύμβαση που συνάπτεται μέσω του καταστήματος διέπεται από τους όρους που αναφέρονται στο παρόν καθώς και όσους, κατά περίπτωση συμφωνηθούν μεταξύ των μερών. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι αποκλείονται ρητώς. Με την επιφύλαξη της αρχής της τήρησης καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών καθώς και, εν γένει, των διατάξεων που διέπουν τις δικαιοπραξίες, ιδίως αυτών που συνάπτονται από απόσταση (όπου εφαρμόζονται), κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Σύμβαση

Για τη σύναψη σύμβασης με το κατάστημα (π.χ. αγορά αγαθού) μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν απαιτείται η εγγραφή στην ιστοσελίδα (με τη χρήση «ονόματος χρήστη» και «κωδικού πρόσβασης»). Κατά τη διαδικασία αγοράς θα ζητηθεί από το χρήστη να κάνει login (αν είναι ήδη εγγεγραμμένος) ή να δηλώσει τα στοιχεία στα οποία θα αποσταλεί και τιμολογηθεί το αγαθό. Αν ο χρήστης επιθυμεί, μπορεί, είτε να κάνει εγγραφή χρήστη με χρήση userrname και password, και, έτσι, τα στοιχεία του θα αποθηκευτούν για μελλοντικές συναλλαγές είτε να μην κάνει εγγραφή χρήστη, οπότε σε μελλοντικές συναλλαγές θα χρειαστεί να επαναλάβει εκ νέου την δήλωση των σχετικών στοιχείων. Ο χρήστης κάνοντας χρήση του μοναδικού συνδυασμού Αναγνωριστικό Όνομα Χρήστη (User Name) και Κωδικός (Password) που έχει δηλώσει, έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

α) Να ολοκληρώσει την παραγγελία των προϊόντων που έχει προσθέσει στο καλάθι αγορών.

β) Να δει προηγούμενες παραγγελίες που έχει πραγματοποιήσει στο the-watchmaker.store

γ) Να τροποποιήσει τα Στοιχεία διεύθυνσης του λογαριασμού του.

Τα στοιχεία του πελάτη τα οποία λαμβάνει το κατάστημα από τον ίδιο πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές σύμφωνα και με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην Δήλωση Απορρήτου.

Το κατάστημα δηλώνει ότι καλύπτει αποστολές μόνο εντός Ελλάδος. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να διαρκέσει 3-15 εργάσιμες μέρες, από τη στιγμή που θα αποσταλεί η παραγγελία από το κατάστημα, αναλόγως του προορισμού (απόσταση, δυσκολία πρόσβασης). Σε περιπτώσεις καθυστέρησης παράδοσης λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. κλείσιμο οδών λόγω απεργιών ή ακραίες καιρικές συνθήκες) η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative DisputeResolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ)

Προστασία Προσωπικών Στοιχείων

Η Δήλωση Απορρήτου, μας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το κατάστημα διαχειρίζεται τα δεδομένα που λαμβάνει από τους χρήστες των υπηρεσιών της. Η χρήση των υπηρεσιών που παρέχει το κατάστημα συνεπάγεται με αποδοχή της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, όπως περιγράφεται στην Δήλωση Απορρήτου.

Περιορισμός ευθύνης

Το κατάστημα «The-Watchmaker» στα πλαίσια των συναλλαγών του από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “ως έχουν”. Σε καμία περίπτωση, το κατάστημα δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία, που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (είτε μέσω διαδικτύου είτε τηλεφωνικά) αζημίως και χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον

α) τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο

β) γνωστοποιήσετε εγγράφως στο the-watchmaker.store την απόφασή σας να υπαναχωρήστε από την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση Υπαναχώρησης- θα πρέπει να επιστρέψετε τα προϊόντα στο κατάστημα “the-watchmaker.store” κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αναλόγως του τρόπου που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας, και ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των επιστρεφόμενων προϊόντων. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει με τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε κατά την αγορά σας, είτε με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού, μέσω PayPal ή κατευθείαν στην κάρτα που τυχόν χρησιμοποιήσατε.

Τα δικαιώματα ακύρωσης και υπαναχώρησης δεν πρέπει να συγχέονται με την περίπτωση ελαττωματικών αγαθών, καθώς αυτά καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους.

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση:

Σε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει ελάττωμα σε κάποιο προϊόν θα πρέπει να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα αμέσως μετά την παράδοση, την ίδια ημέρα, ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη, είτε τηλεφωνικά, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:

Σε περίπτωση ευθύνης του καταστήματος για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του αγαθού, ο χρήστης δικαιούται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στο κατάστημα όσο και για την επαναπροώθηση στον ΠΕΛΑΤΗ του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν το κατάστημα! Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης:

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με το κατάστημα ο πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών εντός 24 ωρών έπειτα από την παράδοση για έγκριση επιστροφής των προϊόντων προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν το κατάστημα αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από το κατάστημα τρόπος επιστροφής

Ασφάλειας Συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση ηλεκτρονικής πληρωμής διεκπεραιώνεται μέσω των πλατφόρμων ηλεκτρονικών πληρωμών “PayPal και Viva Wallet” και χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.